Tähelepanu!

 

Vt. Koolituskalender

 


Personalitöö korraldamise kursus

Haridus- ja Teadusministeeriumi koolitusluba nr 6516HTM

 

Õppekava maht: 320 tundi:

 • 180 akadeemilist tundi;
 • 140 tundi - iseseisev töö.

Õppeaja kestus: 1,5 - 3 kuud.

Õppekeel: Eesti või vene keel.

Kursuse maksumus (180 akad. t): 2360 eurot.
 

Õppejõud: MA Anne Hindpere-Raudsik, MA Hans Raudsik, Svetlana Gorbatšova (kõrgharidus), MA Vjatšeslav Gussarov.

 
Eesmärk:  Anda nii algajatele kui juba kogemustega personalitöötajatele süstematiseeritud teoreetilised teadmised,  pädevused ja praktilised oskused personalitööst ning nõuandeid personalitöö alase tegevuse korraldamiseks organisatsioonis.

Kursuse edukal läbimisel saavutatakse järgmised õpitulemused:

 • õppija omab teadmisi ja oskusi personalitöö funktsioonidest, töökorraldusest ja töösuhteid reguleerivatest seadusandlusest;
 • tunneb kõiki olulisemaid personalitöö valdkondi: personaliarvestust ja töösuhete administreerimist; tööjõu planeerimist, värbamist ja valikut; töötjate hindamist, tasustamist ja motiveerimist; töötajate arendamist ja koolitust; töösuhteid ja töösuhteid reguleerivaid õigusakte jne.;
 • oskab valida personalitöö korraldamiseks sobilikke vahendeid ja meetodeid, millised vastavad organisatsiooni eesmärkidele ja lähtuvad organisastiooni strateegiast.

Sihtrühm ja selle kirjeldus:

 • töötud;
 • täiskasvanud inimesed, kes soovivad õppida uut eriala või täiendada varemomandatud teadmisi ja oskusi personalitöö valdkonnas.

Kursus sobib nii algajatele kui ka teistele personalitöö spetsialistidele, personalijuhtidele, sekretaridele jne.

Nõuded õpingute alustamiseks:

 • Keskharidus või sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon.

Arvestatakse ka eelnevat personalitöö alast töökogemust.

Õppekava eduka läbimise korral omandatavad teadmused ja oskused:
Kursuse läbinud omandavad personalitöötaja I ja personalitöötaja II kutsestandardiga kehtestatud teadmised ja oskused.

Kursuse õppekava:

 • Personaliarvestus ja töö personali dokumentatsiooniga
 • Tööjõu planeerimine
 • Personalitöö analüüs ja tööde (ametikohtade) hindamine
 • Tööjõu värbamine ja valik
 • Töötajate hindamine
 • Töötajate motiveerimine ja palgakorraldus
 • Tööjõukulude eelarvestamine ja analüüs
 • Töötajate koolitus ja arendamine
 • Sisekommunikatsioon ja organisatsioonisisene suhtekorraldus
 • Tööturg ja personaliuuringute läbiviimine
 • Töösuhted ja sotsiaalpartnerlus
 • Töökeskkond ja -tervishoid
 • Personalitöö suhtlemise alused
 • Töösuhteid reguleerivad õigusaktid
 • Psühholoogia alused personalitöös
 • Projektijuhtimine
 • Organisatsiooni tööjõukoha statistiliste andmete kogumine, strateegiline planeerimine ja organisatsioonilise mõtlemise arendamine
 • Kutse-eestika

Kursus lõpetatakse õppekava läbimisel vastava tunnistuse väljastamisega.

Õppemaksust tagastatakse 21 % - Maksu- ja Tolliamet

 
Registreerimine